FORSKNING

Aktuelle prosjekt

Lisensiert:Adobe Stock
Lisensiert:Adobe Stock
Her finner du oversikt over aktuelle pågående prosjekter relatert til FH.

NKT for FH har kjennskap til aktiviteten i helseregionene, stiller gjerne som rådgivende part så vel som aktiv deltaker og kan videreformidle kontakt mellom aktører.


test
FH Barn; Fortløpende prosjekt

Kilde: unikard.no
Kilde: unikard.no
Åreforkalkning er den underliggende årsaken til de fleste hjerte- og karsykdommer. Barn med FH som har høyt kolesterol har tidlige forandringer i karveggen. Disse forandringene kan føre til at utviklingen av hjerte- og karsykdommer påvirkes. Målet med dette prosjektet er å få mer informasjon om utvikling av åreforkalkning, hvilke faktorer som er viktige og hvordan man eventuelt kan påvirke disse faktorene. Vi undersøker blant annet betennelsesmarkører, og hvordan disse kan påvirkes av behandling (f.eks. medikamentell eller kostbehandling).

 

Resultatene fra studien kan bidra til å øke forståelsen av åreforkalkningsprosessen slik at vi bedre kan påvirke denne på en gunstig måte slik at sykdom kan reverseres. I dette prosjektet har vi publisert flere vitenskapelige artikler som viser at barn med FH som ikke har startet med kolesterolsenkende medisinbehandling har en ubalanse av betennelses- og blodkoagulerende stoffer i blodet. Dette kan være viktig i utviklingen av åreforkalkning. Vi har også vist at barn med FH spiser sunnere med tanke på type fett sammenlignet med barn uten FH, og at dette kan senke kolesterolet.

 

Artiklene som hittil er publisert fra prosjektet (målgruppe: helsepersonell):

Holven et al 2006

Narverud et. al. 2011

Narverud et. al. 2012

Narverud et. al. 2013

Molven et.al. 2013

Narverud et. al. 2014

Narverud et. al. 2015

Torvik et. al. 2016

FH Lipoprotein (a)

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke betydningen av lipoprotein (a), «Lp(a)» hos personer med FH.

Lp(a) er et fettstoff i blodet som påvirker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdom. Lp(a) har noen likhetstrekk med LDL, men man vet fortsatt ikke nok om hvordan Lp(a) påvirker utvikling av hjerte- og karsykdom.

 

Målet med studien er å undersøke hvordan Lp(a) påvirker ulike markører for hjerte- og karsykdom.

 

Til i dag har det ikke vært noen effektiv behandling av Lp(a), men nye effektive medisiner er vist å kunne påvirke Lp(a) nivået noe.

FHNO-alfa

FHNO-alfa (FH in NOrway - RegionAL Fh treAtment status) er kvalitetssikringsprosjekt som også fungerer som pilot for kvalitetsregisteret.

 

I FHNO-alfa ser vi på behandlingsresultater over tid ved lipidklinikkene i Norge. Prosjektresultater ventes å være klare i 2016.

Postprandiell studie

I denne studien blir det undersøkt hvordan inntak av ulike typer fett virker inn på risikomarkører for hjerte- og karsykdommer.

Forsøkspersonene (med/uten FH) spiste en sjokolademuffins som inneholdt enten mettet eller umettet fett. Deretter ble det tatt blodprøver timene etter måltidet. Hver deltaker møtte på visitt på to adskilte dager.   

Studiedesign: randomisert kontrollert dobbeltblindet intervensjonsstudie med cross-over design.

Praktisk gjennomføring: april-juni 2016.  

Kvailtetsregister for FH i Norge

Et behandlings- og kvalitetsregister for FH utvikles nå ved NKT for FH og vil i første omgang omfatte pasienter behandlet ved Oslo universitetssykehus. Dette vil danne grunnlaget for arbeidet med et nasjonalt norsk FH-register.  

 

Et behandlings- og kvalitetsregister er et IT-verktøy som strukturerer eksisterende behandlingsinformasjon og har blant annet disse fordelene:

  • Kvalitetssikring av behandling via løpende tilgjengelig statistikk og rapporter
  • Godt grunnlag for å oppdatere og skreddersy behandlingen av FH
  • Grunnlag for å etablere ny kunnskap om FH
Biobank for arvelige dyslipidemier

En Biobank for pasienter med arvelige lipidsykdommer, er nå etablert av NKT for FH på OUS, lokalisert på Lipidklinikken. 

 

Biobankfryser
Biobankfryser
En Biobank er en samling av lagret biomateriale (f.eks. blodprøver) som:

  • Legger til rette for forskning som kan gi økt kunnskap om FH og om sykdomsmekanismer.
  • Kan benyttes til fremtidige analyser som enda ikke er tatt i bruk.
  • Kan benyttes til å sammenligne ulike markører i blod over tid
 

Rent praktisk fungerer det slik at pasienter ved konsultasjon forespørres om skriftlig samtykke til at blodprøve lagres i Biobanken. Etter avgitt samtykke tar en bioingeniør selve blodprøven. Deretter lagres prøvene innelåst i en fryser som holder -70 grader Celsius.

Ved å la blod bli inkludert i Biobanken bidrar hver og en pasient til bedret behandling og kunnskap om arvelige lipidsykdommer som for eksempel Familiær hyperkolesterolemi. Vi håper derfor at så mange som mulig vil gi sitt samtykke til dette.

 

Biobanken reguleres etter personvernloven med godkjenning fra Regional Etisk Komite (tidl. Datatilsynet), eventuelle personlige opplysninger oppbevares beskyttet i henhold til godkjenningen. 
 

Kompetansetjenesten iverksetter og er gjerne samarbeidspartner i forskningsprosjekter med det formål å systematisk øke kunnskapsgrunnlaget om arvelige dyslipidemier.

Har du et pågående FH-prosjekt du gjerne vil ha oppført? 

Har dere forslag til et samarbeidsprosjekt?

Ta kontakt med oss i skjemaet under.

Interesseskjema for studier