OM OSS

Nasjonale tjenester

En nasjonal kompetansetjeneste skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt fagområde. Målgruppe er hele helsetjenesten, brukere og befolkningen forøvrig.

Et økende behov for regulering av høyspesialisert behandling (behandlingstjenester) og kompetansetjenester, ga i 2010 et revidert styringssystem for alle nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, regulert i egen forskrift fra Helse og Omsorgsdepartementet med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven (FOR 2010-12-17 nr 1706). Gjennom forskriften er nasjonale kompetansetjenesters oppgaver definert som:

  • Bidra i relevant undervisning.
  • Etablere faglige referansegrupper.
  • Bygge opp og formidle kompetanse.
  • Overvåke og formidle behandlingsresultater.
  • Delta i forskning og etablering av forskernettverk.
  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester.
  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
  • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer.
  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere.