Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135:1024 – 5

Faksimie: tidsskriftet for den norske legeforening
Faksimie: tidsskriftet for den norske legeforening
Økt dødelighet med FH

Oppslag i Tidsskrift for den norske legeforening som omtaler en kohortstudie fra L. Mundal et. Al publisert i Journal of the American Heart Association.

Pasientregister ved Enhet for hjertegenetikk ble(...) koblet til Dødsårsaksregisteret i Norge, hvilket inkluderte totalt 823 626 dødsfall. Studien hadde 19 års oppfølging (1992 – 2010). Vi sammenliknet mortaliteten i registeret med mortaliteten i den norske befolkningen etter kjønn, fødselsår og kalenderår. Standardiserte mortalitetsratioer (SMR) med 95 % konfidensintervall (95 % KI) ble estimert basert på inklusjonsår i registeret og kohorten, til studieendepunkt, som var definert som årstall for død eller studieslutt per 31.12.2010.