NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.
Målgruppe: Alle

En genetisk tilstand skal i seg selv aldri kunne brukes som begrunnelse for en begrensning eller avslag på en norsk forsikring og heller ikke ved et forsikringsoppgjør. (© Sergey Nivens  Adobe Stock )
En genetisk tilstand skal i seg selv aldri kunne brukes som begrunnelse for en begrensning eller avslag på en norsk forsikring og heller ikke ved et forsikringsoppgjør. (© Sergey Nivens Adobe Stock )
En genetisk tilstand skal i seg selv aldri kunne brukes som begrunnelse for en begrensning eller avslag på en norsk forsikring og heller ikke ved et forsikringsoppgjør. Enkelte forsikringsselskap forfekter at Familiær Hyperkolesterolemi er en sykdom i seg selv. Det korrekte er å kalle FH en tilstand som kan gi høyere risiko for hjerte- og karsykdom gjennom et forhøyet kolesterol, de aller fleste med FH er helt friske og behandlingen gjøres nettopp for å forebygge (hjerte- og kar)sykdom.

Bioteknologiloven
I Norge har vi en svært streng regulering av genetisk informasjon gjennom «Bioteknologiloven». Denne sier rett ut at forsikringsselskapene hverken skal motta eller bruke informasjon om resultatet av genetiske tester.En av grunnene for dette er at man ved å besitte genetisk informasjon ikke bare vet noe om søkeren av forsikring, men også om slektninger som ikke er kunder.

Bioteknologiloven gjør at forsikringsselskapet ikke skal vite om du har FH eller om du ikke har FH, men den beskytter deg ikke fra å bli vurdert på lik linje med alle andre.

Nemnda for helsevurdering
Nemnda for helsevurdering (NHV) er ansvarlig for utarbeidelse av selskapenes retningslinjer for (risiko)vurdering av kunder som søker om forsikring mot død, uførhet og kritisk sykdom. NHV er også klageinstans for forsikringssøkere. Retningslinjene som NHV setter er veiledende, det er det enkelte forsikringsselskap som faktisk fatter avgjørelse om hvilke eventuelle tillegg eller begrensninger som benyttes ved tilbud om forsikring. Uansett står ingen forsikringsselskap over loven, og skal innrette seg etter bioteknologiloven.

NHV bekrefter at for forsikringskunder med høyt kolesterol, vil resultat av genetiske undersøkelser ikke bli benyttet i risikovurdering. I veiledningsteksten man får under utfylling skal det være spesifisert at hverken den som søker eller søkers lege(r) skal opplyse om resultatet av slike tester. Det skal også spesifiseres at kun forhold de siste 10 år skal oppgis.

Høyt kolesterol kan uansett gi tillegg
Siden den genetiske informasjonen ikke brukes direkte, vurderes søknaden til personer med FH på lik linje med alle andre søknader. Da vil vurderingen kunne gjøres med bakgrunn i om man har høye kolesterolverdier og hvor godt man behandles for disse.  

Alle spørsmålene skal besvares av alle. Det skal oppgis forhold innenfor de siste 10 år, og det vil bes om totalkolesterol og LDL-kolesterolverdier før og etter eventuell behandling samt informasjon om når behandling er igangsatt. Det kan i tillegg innhentes opplysninger fra din behandler, men det skal ikke spørres om noe som kan avsløre genetiske tilstander.

Ved etablering av retningslinjene har man tatt hensyn til at pasienter med normalisering av kolesterolverdier i ung alder, ikke vil ha høyere forekomst av alvorlig hjerte- og karsykdom enn andre uten FH.

  • Velbehandlet FH, fortrinnsvis med jevnlig oppfølging hos fastlege og ved lipidklinikk, gir normalt ikke grunnlag for avslag eller tilleggspremie.
  • Høyt og eventuelt ubehandlet kolesterol over tid, vil kunne benyttes som grunnlag for selskapenes risikovurdering og kan derfor gi tilleggspremie og/eller avslag. Hva som anses som høyt er opp til bransjen og kan diskuteres. Det skal uansett være i tråd med hva som anses som høyt i den generelle befolkning og grensene skal være vitenskapelig begrunnet.
  • Bioteknologiloven gjør at forsikringsselskapet ikke skal vite om du har FH eller om du ikke har FH, den beskytter deg ikke fra å bli vurdert på lik linje med alle andre.
    • At FH er bekreftet genetisk gir ikke grunn til å vurdere en søknad hverken strengere eller mildere.

Forsikring er med andre ord enda en god grunn for alle med FH til å være påpasselig med å redusere kolesterolet sitt gjennom jevnlige kontroller og til å følge anbefalt behandling og livsstilsråd.

Tillegg og avslag skal begrunnes skriftlig
En tilleggspremie kan utgjøre mye penger, og et avslag kan ha konsekvenser for eksempelvis låneopptak. Det er da viktig at begrunnelsen som gis er korrekt og i henhold til lov og retningslinjer. Etter søknadsbehandlingen skal avgjørelsen begrunnes skriftlig. I brevet skal avgjørelsen, prisen og hva som er den medisinske årsaken fremkomme.

Står det i brevet at avgjørelsen er basert på resultatet av genetisk test, at du har FH eller at du har arvelig høyt kolesterol, er dette grunnlag for å klage på avgjørelsen. Ved en ny vurdering skal det ikke komme inn en ny begrunnelse (som for eksempel kolesterolverdier), med mindre dette også forelå i det første brevet. Når man ikke frem med klagen hos forsikringsselskapet kan man klage videre til Finans Norge og NHV.

En mer omfattende versjon av denne artikkelen ble skrevet av oss og publisert i FH magasinet til pasientorganisasjonen FH Norge (www.f-h.no) våren 2017. Medlemmer får magasinet tilsendt 2 ganger i året.